Lääne-Nigula Varahaldus AS
Uudised > Elamute haldamine > Kuidas toimub korterielamute haldamine ?
Navigation
Viimane uuendus:
December 16. 2019 09:06:05

Kuidas toimub korterielamute haldamine ?


Käesolevaga püüame selgitada suhteid valitseja ja korteriomanike vahel seonduvalt korterelamu ühiste (mõtteliste-) osade kasutamise, majandamise ja korrashoiuga.

Korteriomanikud korraldavad kaasomandi esemega seotud õigussuhteid (korteriomanike ühisus) vastavalt Korteriomandiseadusele. Korteriomanike ühisus on kaasomanike ühiste õiguste ja kohustuste kogum, mille eesmärgiks on kaasomandiosade ühise majandamise korraldamine. Viimane on võimalik läbi valitseja nimetamise. Korterelamu kõrgemaiks juhtimisorganiks on:
Korteriomanike üldkoosolek
Korteriomanike üldkoosoleku kutsub kokku Valitseja.
üldkoosolekut juhatab valitseja, kui ei otsustata teisiti.
üldkoosoleku otsused protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla valitseja ja üks korteriomanik. Kui on moodustatud majanõukogu, kirjutab protokollile alla ka majanõukogu esimees või selle liige. Korteriomanikel on õigus protokollidega tutvuda.
üldkoosoleku otsused on korteriomanikele kättesaadavad AS Taebla Kodu kontoris.
Korteriomanik võib saada taotluse korral personaalse dokumendi koopia paberformaadis. Personaalse paberformaadis dokumendi väljastamine on tasuline. Tasu määraks A4 formaadis dokumendile on 1,5 EUR/lk.
Majanõukogu
Korteriomanikud võivad oma otsusega nimetada ametisse majanõukogu, mis koosneb korteriomanikest.
Majanõukogu toetab valitsejat tema ülesannete täitmisel ja kontrollib valitseja tegevust.
Majanõukogu kutsub kokku selle esimees vastavalt vajadusele.
Kodukord
Korteriomanik peab täitma üldkoosoleku poolt kinnitatud elamu kodukorda.
Korteriomanik vastutab enda ja ka oma perekonnaliikmete, samuti oma rentnike, üürnike ja külaliste käitumise eest.
Majandustegevus
Majandustegevuse aluseks on üldkoosoleku poolt kinnitatud majandustegevuse kava.
Valitseja esitab kord aastas korteriomanikele pärast aruandeperioodi lõppemist aruande, milles kajastatakse muu hulgas majanduskava täitmist ja kaasomandiga seotud varalisi õigusi ja kohustusi.
Valitseja peab arvet laekunud maksude ja sihtotstarbeliste maksete laekumise ja kasutamise üle.
Kulude kandmine
Korteriomanik tasub kaasomandil lasuvad maksud, kannab avalik-õiguslikud reaalkoormatised ja kaasomandi majandamise kulutused ning saab kaasomandi majandamisest vilja võrdeliselt talle kuuluva kaasomandiosa suurusega.
Korteriomanik peab iga kuu viimaseks päevaks esitama korteris olevate mõõdikute näidud ja elanike arvu.
Elamu majandamiskulude tasumine toimub igakuuliselt Valitseja poolt korteriomanikele väljastatud makseteatise alusel.

Powered by CMSimple | Template Design by CMSimple-Styles